ÅRSMØTET 2015

EN REDEGJØRELSE OG TAKK FRA LEDER

Tradisjonen tro så holdt skytterlaget årsmøte i siste del av oktober, onsdag 21. oktober.
I år var det rekordfremmøte, kanskje ikke så rart med den utviklingen laget er i. Utviklingen i skytebanesaken er en ting. 20 % økning av medlemsmassen over 3 år tyder på at medlemmene har tro på skytterlaget og dets fremtid.
 
Hovedstyrets årsberetning ble grundig behandlet og førte til noen merknader av redaksjonell art.
Regnskapet ble gjennomgått og laget har en sunn økonomisk utvikling med et overskudd også i år. Budsjettet ble også behandlet og vedtatt.
 
Årsberetningen fra ungdomsgruppa ble behandlet. Den vitner om stor aktivitet, ikke bare på den sportslige fronten men også på det sosiale området. Det er ikke bare de mange unge men også foreldre som bruker spesielt innendørsbanen med live-visning en eller flere ukekvelder om høsten og vinteren.
 
Fra jegergruppas årsberetning tilsier også den stor aktivitet. Ikke bare er aktiviteten stor men jegergruppa har også lykkes i å få treningskveldene sosiale og hyggelige. Mange jegere blir tiltrukket av den gode atmosfæren som jegergruppa har klart å skape.
 
Hva angår årsberetningen fra banekomiteen var den «ny». «Ny» i den forstand at nå hadde banekomiteen noe konkret å komme med, i motsetning til et «vente-og-se»-standpunkt.
Skedsmo kommunestyres enstemmige godkjennelse av kommuneplan den 10.06.2015 med areal avsatt til ny skytebane på Lahaugmoen var første milepel.Sammen med Klima- og miljødepartementets oppfølging med justering av markagrensen ved kgl. res. av 04.09.2015 ble neste milepel, to viktige milepeler som ble passert i løpet av 86 dager.
 
Presentasjonen som banekomiteen hadde utløste ros og klappsalver fra forsamlingen.
Når alle momenter, bl.a. økonomisk og avtale-/reguleringsmessige, er på plass starter det ordentlige arbeidet. Fra da vil banekomiteen gå over fra å være banekomite til å bli en byggekomite.
 
Det som ikke ble så spennende i år var valgene! Gjenvalg over hele «fjøla»! Det er moro å bli valgt til leder når en har så mange positive og gode medarbeidere i styret. Alle vet hva de skal gjøre og når.
 
Ungdomsgruppa med Ole Kr. Og Hilde i spissen får jeg ikke fullrost nok. Men de har også med foreldre som gode hjelpere, det fungerer bra.
 
Jegergruppa med Rune Larsen som «kaptein» holder «ordning och reda» som våre naboer i øst kaller det. En gruppe som avvikler lovpålagte treninger og skyteprøver på en rolig og trygg måte.
 
Takk også til alle som har bidratt og fortsatt bidrar til å skape gode team til beste for hele skytterlaget.
 
Jeg takker for tillitten enda en gang for lederrolle. Skal gjøre så godt jeg kan både i styret og i banekomiteen.
 
Åsmund Ottershagen/Leder